Ouderbetrokkenheid

Wij vinden een goede samenwerking tussen school en ouders erg belangrijk. Een goede samenwerking tussen ouders en school is nodig om te zorgen dat al onze leerlingen kunnen uitblinken. Onderzoek wijst uit dat deze samenwerking leidt tot betere resultaten. Daarom hebben wij een partnerschap met ouders. Betrokken zijn bij de school van uw kind kan iedere ouder!

Verplichte contacten

U ziet dat terug in de gesprekken die wij voeren en de manieren waarop wij ouders betrekken. Voordat uw kind start is er een kennismakingsgesprek met de leerkracht waarin u kunt vertellen aan de leerkracht wat uw kind nodig heeft om zich fijn te voelen en te kunnen leren. Na een maand volgt er een maandgesprek waarin de leerkracht met u bespreekt hoe de eerste maand verlopen is zodat u samen met de leerkracht kunt kijken hoe het gaat. Jaarlijks is er bij de start van het schooljaar een ouderavond waar informatie over de leerstof in de groep gegeven wordt. Wij verwachten van alle gezinnen dat er minimaal een ouder aanwezig is. Rond de herfstvakantie is er een kennismakingsgesprek met de nieuwe leerkracht. Twee maal per schooljaar in januari en juni zijn er rapportgesprekken. Wij nemen hiervoor 20 minuten per kind zodat er een goed wederzijds gesprek kan zijn over de ontwikkeling van het kind. Buiten deze vaste contactmomenten kan zowel de leerkracht als de ouder initiatief nemen om een afspraak te maken voor een gesprek. Als uw kind ontwikkel achterstanden heeft zal de leerkracht u betrekken en vragen extra te oefenen met uw kind.

Vrijwillige contacten

Samen met het peutercentrum organiseren wij af en toe een informatieve bijeenkomst over de manier waarop ouders het onderwijs kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld over opvoedingsvragen of activiteiten die thuis gedaan kunnen worden om de taal- of reken ontwikkeling te bevorderen. Ongeveer eens per maand is er een oudercafé waar ouders andere ouders kunnen ontmoeten. Eens per jaar is er een openbare Kanjertraining les waarbij ouders kunnen komen kijken in de groep.

Ouderparticipatie

Bij excursies en feesten vragen wij hulp van ouders voor de organisatie en begeleiding. Wij stellen het erg op prijs als u af en toe iets kunt doen, maar realiseren ons ook dat dit niet voor alle ouders mogelijk is. Voor ouders die structureel willen helpen hebben wij een Activiteiten commissie die de coördinatie doen van alle festiviteiten op onze school en hebben wij klassenouders bij alle groepen.